முந்தைய பதிவில் பேரூர் நாட்டியாஞ்சலி விழாவில் ஒடிஸி நடனத்தைப் பற்றி எழுதி இருந்தேன். இன்றைய நாளிதழ்கள் அதனைப் பற்றி செய்திகள் வெளியிட்டுள்ளன. அவற்றை இங்கே கோர்த்திருக்கிறேன்.

தினமலர்

Perur Nattiyanjali 2009- Dinamalar paper cutting 1
Perur Nattiyanjali 2009- Dinamalar paper cutting 1
Perur Natyanjali 2009 - Paper cutting 2 - Odissi
Perur Natyanjali 2009 - Paper cutting 2 - Odissi
Perur Natyanjali 2009 - Paper cutting - Perur puranam
Perur Natyanjali 2009 - Paper cutting - Perur puranam

இந்து

http://www.thehindu.com/mp/2009/10/10/stories/2009101051320700.htm

Perur Natyanjali - Paper cutting 4 - Odissi
Perur Natyanjali - Paper cutting 4 - Odissi

Dance festival

An offering of Dances at the splendid Perur Temple
Natyanjali, the dance festival at Perur, is back, presented by the Rotary Club of Metropolis, Coimbatore. On October 10, look forward to enjoying Odissi exponent and Padmasri awardee Madhavi Mudgal. The day will also showcase Bharathanatyam by students of Kudhambalam Dance School, Coimbatore and dancers from Abhinava Dance Company, Bangalore. October 11 will feature more Bharathanatyam, first by Kum. Karunasagari, followed by a Bharathanatyam Dance Drama by students of Kanaga Sabai School of Fine Arts, Chennai. The final performance of this day will be by Noopur, a Kathak exponent from Bangalore. Entry is free. The dance events commence at 6 p.m and go on till 10 p.m on both days.

Venue: Perur Temple
Date: October 10 and 11.

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s