குடிக்காதே அறிவிப்புப்பலகை


மது விற்கவும் குடிக்கவும் தடை.
image

ஜெய்ஹிந்த்
Posted from WordPress for Android

2 thoughts on “குடிக்காதே அறிவிப்புப்பலகை

    1. அது கஷ்டம். அவர்கள் உழைப்பு அதிகம். உடல் வலியும் அதிகம். ஆண்டு கணக்கா குடும்பத்தைப் பிரிந்த வலி வேறு. என்ன செய்யறது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s