மை பேனா


புதிதாக இதற்கு மாறியிருக்கிறேன். மோகம் முப்பது நாள் முடிந்த பின் கைவிட்டு விடுவேன் என்று நினைத்தேன். ஆனால் இல்லை. அடுத்து என்ன வாங்கலாம்? கேமல் ஜியாமெட்ரி பாக்ஸ்?! பாண்டியன் Posted from WordPress for Android