வெண்முரசு – பாரதப் போர் – நாள் 3 பட்டியல்


இன்று பட்டியலைப் பார்த்தால் பதைப்பாக இருக்கிறது!

கௌரவர் பாண்டவர்
பருந்து பிறை
நாள் நபர் குழு எதிர் முடிவு
3 ஹஸ்திபதன் பா – காரூஷம் லட்சுமணன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 சுரவீரன் பா – காரூஷம் லட்சுமணன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 மூஷிகாதன் பா – காரூஷம் லட்சுமணன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 சம்வர்த்தகன் த.பெ சௌதாசர் பா – அஸ்மாகம் நாகதத்தன் பலி
3 பூர்ணபத்திரன் த.பெ சௌதாசர் பா – அஸ்மாகம் சத்யசந்த பலி
3 ஆர்யகன் த.பெ அமோக்பூதி பா – ? அலம்புஷன் பலி. தலை உடைந்தது
3 ஐராவதன் த.பெ அமோக்பூதி பா – ? அலம்புஷன் பலி. தலை உடைந்தது
3 ததிமுகன் த.பெ அமோக்பூதி பா – ? அலம்புஷன் & team பலி
3 கோடரகன் த.பெ அமோக்பூதி பா – ? அலம்புஷன் & team பலி
3 ஹேமகுகன் பா – கௌண்டிவிசர் அலம்புஷன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 பாஹ்யகர்ணன் பா – கௌண்டிவிசர் அலம்புஷன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 பில்வகன் பா – கௌண்டிவிசர் அலம்புஷன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 பாண்டுரன் பா – கௌண்டிவிசர் அலம்புஷன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 அபராஜிதன் பா – கௌண்டிவிசர் அலம்புஷன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 ஸ்ரீவகன் பா – கௌண்டிவிசர் அலம்புஷன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 சுமுகன் பா – கௌண்டிவிசர் அலம்புஷன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 சங்கபிண்டன் த.பெ பகுமூலகன் பா – தித்திரகுலம் லட்சுமணன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 கர்க்கரன் த.பெ பகுமூலகன் பா – தித்திரகுலம் லட்சுமணன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 அகர்க்கரன் த.பெ பகுமூலகன் பா – தித்திரகுலம் லட்சுமணன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 பகுமூலகன் பா – தித்திரகுலம் துருமசேனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 ருக்மாங்கத கௌ – ? கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 ருக்மரத கௌ – ? கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 துந்துபி கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. தலை உடைந்தது
3 துர்ஜயன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. தலை உடைந்தது
3 சுஜலன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. தலை உடைந்தது
3 சுமுகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. தலை உடைந்தது
3 சுபூதன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 சுபாதன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 பாவகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 பரமன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 ஹிரண்யபாகு கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 கக்ஷகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 பிரகாலனன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 சுரபன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 பங்கன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 சலகரன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 மூகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 முத்கரன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 சுரோமன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 மஹாஹனு கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 உச்சிகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 பிச்சாண்டகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 மண்டலகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. உடல் சிதைந்தது
3 அமாகடன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. தலை உடைந்தது
3 பூர்ணாங்கதன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. தலை உடைந்தது
3 குடாரமுகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. தலை உடைந்தது
3 பூர்ணன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. தலை உடைந்தது
3 அவ்யகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. தலை உடைந்தது
3 கோமலகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. தலை உடைந்தது
3 வேகவான் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. தலை உடைந்தது
3 ரக்தாங்கன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி. தலை உடைந்தது
3 பைரவன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 பிசங்கன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 சம்ருத்தன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 படாவாசகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 வராகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 தருணகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 துர்ப்பிரபன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 துர்க்கிரமன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 உத்துங்கன் (கடோத்கஜன் & team) பா – இடும்பன் லட்சுமணன் பலி.
3 துர்த்தகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 ராதன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 கிருசன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 விகங்கன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 ஹரிணன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 பாராவதன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 பாண்டகன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 தீர்க்கநேத்ரன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 சுரகுண்டலன் கௌ – உபகௌரவர் கடோத்கஜன் பலி.
3 சகுண்டன் கௌ – ? கடோத்கஜன் பலி.
3 அலம்புஷன் கௌ – இடும்பன் கடோத்கஜன் பலி. தலை திருகல்
3 நிசந்திரன் கௌ – அபிசாரம் அபிமன்யூ பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 மிருதபன் கௌ – அபிசாரம் அபிமன்யூ பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 சுவிஷ்டன் கௌ – அபிசாரம் அபிமன்யூ பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 ஜயசேனன் தபெ ஜராசந்தன் கௌ – மகதம் அபிமன்யூ பலி. தலை அறுந்தது
3 அபிஷந்தியன் தபெ சுதக்ஷிணர் கௌ – காம்போஜம் அபிமன்யூ பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 அமத்யன் தபெ சுதக்ஷிணர் கௌ – காம்போஜம் அபிமன்யூ பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 பிரலம்பன் பா – படைவீரன் பீஷ்மர் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 மணிர்மன் சபெ நீலன் கௌ – மாகிஷ்மதி அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 குரோதவான் சபெ நீலன் கௌ – மாகிஷ்மதி அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 மகாக்குரோதன் சபெ நீலன் கௌ – மாகிஷ்மதி அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 சண்டன் சபெ நீலன் கௌ – மாகிஷ்மதி அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 சுருரோணிமான் சபெ நீலன் கௌ – மாகிஷ்மதி அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 சுதர்மன் கௌ – ஆரவாகம் அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 ? தபெ சுதர்மன் கௌ – ஆரவாகம் அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 ? தபெ சுதர்மன் கௌ – ஆரவாகம் அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 ? தபெ சுதர்மன் கௌ – ஆரவாகம் அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 ? தபெ சுதர்மன் கௌ – ஆரவாகம் அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 ? தபெ சுதர்மன் கௌ – ஆரவாகம் அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 ? தபெ சுதர்மன் கௌ – ஆரவாகம் அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 ? தபெ சுதர்மன் கௌ – ஆரவாகம் அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 பார்வதீயன் கௌ – கீடவம் அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 கீடகன் கௌ – குந்தலம் அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 அக்தர்தீர்த்தன் த.பெ கீடகன் கௌ – குந்தலம் அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 குஹரன் த.பெ கீடகன் கௌ – குந்தலம் அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது
3 ஆஷாடன் த.பெ கீடகன் கௌ – குந்தலம் அர்ஜுனன் பலி. அம்பு பாய்ந்தது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s