பத்திரிகை சந்தாவும் இரத்த அழுத்தமும்


ஒரு பத்திரிகைக்கு சந்தா கட்ட நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம். 1. கடையில் ஒவ்வொரு புத்தகத்திற்கும் கொடுக்கும் கட்டணத்தை விட வருடாந்திர சந்தாக்களுக்கான கட்டணம் குறைவாக இருக்கலாம் 2. குறிப்பிட்ட பத்திரிகை நாம் வசிக்கும் பகுதியில் கிடைக்காதிருக்கலாம். 3. பக்கத்தில் கிடைத்தாலும் நமது சோம்பல்தனத்தால் பக்கத்தில் கிடைக்கும் கடையிலும் வாங்க இயலாமல் அடிக்கடி சில புத்தகங்களை வாங்கத் தவறுவது. இங்கு புத்தகங்களுக்கான எனது சந்தா கட்டிய அனுபவங்கள். 1. இந்தியா டுடே. எனது சகோதரர் இதற்கான சந்தா வைத்திருந்தார். [...]