புனைவல்லாதவை

The Idol Thief | S Vijay Kumar


இது சிலைத் திருடன் என்கிற பெயரில் தமிழில் வெளியாகி உள்ளது. புத்தகக் கண்காட்சியில் கிடைக்கும்! He came to India. He saw the wealthy country. He came and looted everything. He saw statues with huge ****. He felt those statues to be placed in his bedroom rather than temples of India. He taken those as well. This is how my… Continue reading The Idol Thief | S Vijay Kumar

Advertisements