பேஜியோ வெஸ்பா LX125 ஸ்கூட்டர்


வெஸ்பா ஸ்கூட்டர் திரும்ப இந்திய ரோடுகளை ஆக்கிரமிக்க வருவதை அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள். ஸ்கூட்டர் ரேஸ் வெகு பிரமாதமாக நடக்கிறது - நடக்க இருக்கிறது நம்ப ஊரில். ஏற்கனவே யமஹா ரே ஸ்கூட்டரை அறிமுகப்படுத்தி ரேசில் கலந்து கொண்டுள்ளது. 18 முதல் 24 வயதுள்ள பெண்களை வளைத்துப்போட அந்த அழகு ஸ்கூட்டர் சதித்திட்டம் தீட்டி உள்ளது. பார்த்துக்கொண்டிருப்பாரா இந்தாலி பேஜியோ? அந்தக் காலத்திலேயே இந்திய ரோட்டின் பல்ஸ் பார்த்தவராயிற்றே. பெண்கள் மனம் கவரும் பல வண்டிகளை வெஸ்பா LX125 [...]