வெண்முரசு – பாரதப் போர் – நாள் 1 பட்டியல்


நாள் நபர் குழு எதிர் முடிவு வெண்முரசு
1 அரவான் பா – நாகர்
  தற்பலி செந்நா வேங்கை – 76
1 குத்ஸிதன் கௌ – உபகௌ சங்கன் பலி செந்நா வேங்கை – 77
1 சுபானு கௌ – உபகௌ சங்கன் பலி செந்நா வேங்கை – 77
1 உன்மத்தன் கௌ – உபகௌ சங்கன் பலி செந்நா வேங்கை – 77
1 பிரதக்ஷிணர் பா – மல்ல நாடு துரியோதனன் பலி. தலை உடைந்தது செந்நா வேங்கை – 78
1 உபபிரதக்ஷிணர் பா – மல்ல நாடு துரியோதனன் பலி. தலை உடைந்தது செந்நா வேங்கை – 78
1 சம்ப்ரதன் பா – கீழமச்சநாடு துரியோதனன் பலி. தலை உடைந்தது செந்நா வேங்கை – 78
1 சௌகிருதன் பா – கீழமச்சநாடு துரியோதனன் பலி. தலை உடைந்தது செந்நா வேங்கை – 78
1 சௌமூர்த்தன் பா – கீழமச்சநாடு துரியோதனன் பலி. தலை உடைந்தது செந்நா வேங்கை – 78
1 சப்தமன் கௌ – உபகௌ ஸ்வேதன் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 தசமன் கௌ – உபகௌ ஸ்வேதன் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 வராகன் கௌ – உபகௌ ஸ்வேதன் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 விப்ரலிப்தன் கௌ – உபகௌ ஸ்வேதன் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 கராளன் கௌ – உபகௌ ஸ்வேதன் பலி. தலை அறுந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 முகுந்தன் கௌ – உபகௌ ஸ்வேதன் பலி. தலை அறுந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 முத்ரன் கௌ – உபகௌ ஸ்வேதன் பலி. தலை அறுந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 உலூகன் கௌ – மாளவம் ஸ்வேதன் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 உத்ஃபுதன் கௌ – கூர்ஜரம் ஸ்வேதன் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 சந்திரகன் பா – மகாநிஷாதம் பீஷ்மர் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 7 சகோதரர்கள் / சந்திரிகன் பா – மகாநிஷாதம் பீஷ்மர் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 உக்ரசீர்ஷன் பா – குலிதகுடி பீஷ்மர் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 12 சகோதரர்கள் / உக்ரசீர்ஷன் பா – குலிதகுடி பீஷ்மர் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 காமிகன் பா – அஸ்வகுடி பீஷ்மர் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 குமுதன் பா – காந்தகுடி பீஷ்மர் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 சுதீரன் பா – மாதல குடி பீஷ்மர் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 சம்ப்ரகன் பா – கூர்வ குலம் பீஷ்மர் பலி. கை அறுந்து அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 சுக்ரன் பா – ஜம்புக குடி பீஷ்மர் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 கபந்தன் பா – சுதீரம் பீஷ்மர் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 காகன் பா – ? பீஷ்மர் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 ககோலன் பா – ? பீஷ்மர் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 ககோடன் பா – ? பீஷ்மர் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 குனிலன் பா – ? பீஷ்மர் பலி. அம்பு பாய்ந்து செந்நா வேங்கை – 80
1 ஸ்வேதன் பா – குலாட குடி பீஷ்மர் பலி செந்நா வேங்கை – 80
1 உத்தரன் பா – மத்ஸ்யம்/விராடம்
சல்யர் பலி செந்நா வேங்கை – 82
1 விராடர் பா – மத்ஸ்யம்/விராடம்
துரோணர் பலி செந்நா வேங்கை – 82
1 ரோகிணி பா   சிதையேற்றம் (அரவான்) செந்நா வேங்கை – 82

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s