மணிமேகலை – எளிமையான நாவல் வடிவில் | என் சொக்கன்


'ஆனால், என் கணவர் ராகுலன் இப்போது எங்கே இருக்கிறார்? அதைச் சொல்லவில்லையே?''இன்னுமா அது உனக்குப் புரியவில்லை' மணிமேகலாத் தெய்வம் மெல்லச் சிரித்தது மணிமேகலை - எளிமையான நாவல் வடிவில்ஆசிரியர்: சீத்தலைச் சாத்தனார்நாவல் வடிவம்: என் சொக்கன்கிண்டில்: மணிமேகலை (எளிமையான நாவல் வடிவில்): Manimekalai (Retold in Novel Format) (Tamil Edition) Kindle Edition இரட்டைக் காப்பியங்களில் ஒன்றான 'மணிமேகலை'யை எளிமையான நாவல் வடிவில், 66 அத்தியாயங்களில் தந்துள்ளார் ஆசிரியர். பதின்ம வயதுக் குழந்தைகளுக்கான நாவல் மொழியில் [...]

Geronimo Stilton – Kingdom of Fantasy 1


Geronimo is in a mission to save the queen of fairies and Kingdom of Fantasy – ‘Blossom’.

The queen of the witches – Cackle – is trying to kill Blossom and take over the Kingdom of Fantasy.

Will Geronimo save Blossom? Is Kingdom of Fantasy real?

dwaraka

Hey guys,

Happy New Year 2021.

Do you know Geronimo Stilton? He is a rodent living in the Mouse Island. He is the editor of Rodent’s Gazette, which is a famous news paper in the mouse island.

Geronimo had many adventures like going to America, time traveling and many other things. Even though Geronimo had a ton of adventure, here is a scaredy-cat.

The author of all Geronimo books – Elisabetta Dami – describes Geronimo from top to bottom in every story.

OK! Let me talk about the story the Kingdom of Fantasy – I.

This story talks about Geronimo who enters a fantasy kingdom knows as kingdom of fantasy.

There he meets dragons, witches, gnomes, pixies and fairies. His official guide is Scribblehopper, a well learnt literature frog. Scribblehopper was graduated in a Elvish university with a degree in mythology, fabeology and comparative legendary.

In this story, Geronimo is…

View original post 80 more words

Sacked! Folk Tales You Can Carry Around | Deepa Agarwal


Hi everyone, This post is the book reading experience on the remaining stories in Sacked!. In this post I’m going to give a brief on my favourite short stories. Previous posts on this book: The night into dayThe Talking Parrot and the flying horseThe fruit of hard work Roll my pumpkin – This story is [...]

The night into day


The story is about a Prince Ripudaman.  One day, he got lost in a dark dense, soggy, deep, thick, big, huge forest in a dark night got separated from the rest of his company. When he was loitering for a way, he noticed  a faint light filtering through the trees. He rode towards it and [...]

The Talking Parrot And The Flying Horse


This is the second story from the short story collection ‘Sacked! Folk Tales You Can Carry Around’ a book by Deepa Agarwal. This is story is about a talking parrot and a flying horse. The main characters are: A fowler Talking Parrot The king The flying horse The princess One day when the fowler and [...]